Sıkça Sorulan Sorular

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “4 Mayıs 2018 tarihli, 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

“4 Mayıs 2018 tarihli, 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında Asansör muayene ücreti bina sorumlusu tarafından tahsil edilir. Asansör muayene ücretin ödenmediği takdirde bina sorumlusu hakkında hukuki işlemler başlatılır.

Denetim ücretleri, Komisyon karar organı doğrultusunda tespit edilip, Bakanlık tarafından tebliğ ve ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak belirlenir. Hizmet alan tüm vatandaşlar için ücret aynıdır. Fiyat belirleme hususu bizim sorumluluğumuzda değildir.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlaması amacı ile asansörlerin yılda en az bir kere asansörün periyodik kontrolünü yaptırmakla sorumludur. Yıllık kontrollerin yapılması için ilgili idarenin, AND Uluslararası Denetim Gözetim Hizmetlerini görevlendirmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda tebligat elinize ulaştığı takdirde 15 gün içerisinde binanızdaki asansörlerin kontrollerinin yapılması için AND kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği; Asansör Muayenesi, asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yapılması gereken muayenedir. Asansör kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

Bina sorumlusu tarafından asansör muayenesinin yaptırılmadığı takdirde AND kuruluşu tarafından Ek5- 6 tutanağı tutularak ilgili idareye bildirilir. Tutanaklara istinaden ilgili idare asansörü hizmetten men edilmesini sağlamaktadır.

Yıllık Periyodik kontroller, ilk denetim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle gerçekleştirilen kontrollerdir. Şubat 2019 yılında gerçekleşecek periyodik kontrol Şubat 2020 de yapılmalıdır. Asansörün yıllık kontrol raporu üzerinde bir sonraki periyodik kontrol yapılacak tarihi bulabilirsiniz.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre muayene ücretini ödemekle yükümlü olan bina sorumlusudur.

Asansörün yeşil etiket alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemleri gerçekleştirdikleri takdirde asansör muayene sürecinde uygunsuzluk olmayacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetmelik veya standart ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece periyodik kontrol kriterleri aynıdır.

AND tarafından, kontrol tarihinden en az on beş gün önce kısa mesaj olarak bina yöneticisi bilgilendirilmektedir.

Asansör kontrol kriter gereği Muayene Elemanı kontrol formunda ilk muayenede tespit etmiş olduğu uygunsuzluklar üzerinden takip muayenesini gerçekleştirir.

Belediye bünyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Bina sorumlusu, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamakla kanunen yükümlüdür, asansörün aylık bakımlarını ve periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.

Periyodik kontrolün yapılabilmesi için bakımcı firma ile sözleşmeniz bulunması gerekir. Yönetmelik gereği bakım sözleşmesi olmayan bir binanın muayenesi yapılamaz.

Asansör muayene sonunda Muayene Elemanı tarafından faturanız elden teslim edilecektir. Faturanızın alt kısmında AND kuruluşun banka hesap bilgileri mevcut dilediğiniz gibi nakit veya havale ile ödeme yapabilirsiniz.

Güvensiz olarak tanımlanan, kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve altmış gün içerisinde bina sorumlusu tarafından güvenli hale getirilmesi elzemdir.

Tabi ki değiştirebilirsiniz, yeni asansör bakım sözleşmeyi tarafımıza ilettiğiniz takdirde herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

Asansörün denetimde yeşil etiket alması, yapılan testler ve denetim doğrultusunda kullanımının tehlike arz edip etmediği ile ilgilidir. Belirttiğiniz bu durumlar, asansörün bakım kalitesi ile ilgili olup, bakımcı firmanız tarafından giderilmesi gereken durumlardır.

Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün birinci takip kontrolünde AND muayene kuruluşunca bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez. Sonraki takip kontrollerinden ücret ilgili idare ile yapılan protokol sözleşmesi gereği ücret alması gerekmektedir.

Muayenesi yapılan asansörün raporlarına ilişkin www.andmuayene.com web sayfasından rapor işlemlerinden rapor sorgulama modülüne tıkladığınız zaman boş kutucuklu alana dokuz haneli asansör kimlik numarası ve beş haneli rapor ıd numarasını girdiğiniz takdirde raporunuza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Periyodik kontrol sonucunda asansörün güvenlik seviyesi dört farklı bilgi etiketiyle tespit edilir.

Kusursuz: Yeşil Etiketli Asansör

Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir. Bu durumda asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından
uygundur.

Hafif Kusurlu: Mavi Etiketli Asansör

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. Asansörde tespit edilen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar bina sorumlusunca giderilmesi sağlanır.

Kusurlu: Sarı Etiketli Asansör

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Düzeltme süresi (120 gün) içerisinde uygunsuzluğu giderilmeyen asansör ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Güvensiz: Kırmızı Etiketli Asansör

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Bina sorumlusu tarafından asansörün kullanımına izin verilmez. Düzeltme süresi (60 gün) içerisinde uygunsuzluğu giderilmeyen asansör ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Alüminyum Esaslı Etiket: Asansör Kimlik Numarası

Her vatandaşımızın nasıl bir T.C Kimlik Numarası varsa artık asansörlerin de bir kimlik numarası var. Böylece asansörlerin güvenlik seviyeleri Bakanlığımızca oluşturulan veri tabanıyla yakın takip altındadır.

 

15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansör, bir defaya mahsus olmak üzere  periyodik kontrol yaptırabilirsiniz. Periyodik Kontrol sonucunda yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas alarak  ilgili idareye başvuru yaparak asansörün tescil işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Belediye tarafından mühürlenmiş asansörler için, bina yöneticisi öncelikli olarak belediyeye başvuruda bulunup “mühür bozma tutanağı” doldurtması gerekmektedir. Bu tutanağı almak için de belediyeye taahhütname verilmesi gereklidir. Mühür bozma tutanağı alındıktan sonra, belediyenin verdiği süre içerisinde asansörlerdeki eksiklikler giderilerek ilgili muayene kuruluşuna periyodik  denetim için başvuruda bulunulmalı ve mavi veya yeşil etiket alındıktan sonra asansörler kullanılmalıdır.

Mevcut asansör 15.08.2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılma olan asansörü ifade etmektedir.

Yeni asansör 15.08.2004 tarihinden sonra monte edilen ve halen kullanılma olan asansörü ifade etmektedir.

Asansör bakım faaliyetlerini yürütecek olan firmada aranan şart TSE tarafından verilen HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (HYB)’ne sahip olma şartıdır. Bakım firmanızın bu belgeye sahip olup olmadığından emin olmalısınız. TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (HYB)’ne sahip olmayan asansör firmaları ile asansör periyodik kontrol yapılamaz. Yaptığınız sözleşmenin ekine Bakım firmasının HYB belgesini eklemeniz önerilir.

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak olan firmalar TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların akreditasyon belgelerini Türk Akreditasyon Kurumu (http://www.turkak.org.tr) ve firmaların kendi web sayfaları üzerinden öğrenebilirsiniz.

Platform ile asansörlerin arasında fark şu şekildedir;

Araç ve Engelli Platform:

Platform ekipmanları asansör yönetmeliğine tabi değildir. Fakat bunu ilk başta inşaat ruhsatı alırken mimari, avan veya uygulama projelerine platform olarak işlenmesi gerekmektedir. (Araç Platformu ve Engelli Platform sistemler makine emniyet yönetmeliğine göre imalatı ve montajı yapılır.

Araç Platformu
Engelli Platformu
 • Ekipmanın Beyan Hızın 0,15m\sn altında olanlar platform olarak dikkate alınmalıdır.
 • Kabinin dört duvarın açık olması resimde de görüldüğü gibi platform olarak dikkate alınmalıdır.

Asansör:

 • Elektrikli veya hidrolik asansöründe ise 2014/33/AB asansör yönetmeliğine göre dikkate alınmalıdır.
 • Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (4 Mayıs 2018 ,30411) hükümlerine göre, (Değişik:RG-24/12/2021-31699) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Bakanlık internet (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) sitesinden ilan edilir.
 • Bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edilecek olan periyodik kontrol ücretinin azami %10’u, protokol yapılacak ilgili idareye aktarılır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve ilgili idare ile imzalanacak olan protokolde yer alır.

Asansörün bakımını üstlenen veya asansör monte eden yetkili servisin asansör muayenelerine nezaret etmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırı harekette bulunmaması, işveren bilgilerini içeren tanıtıcı kimlik kartı ve güncel S.G.K sigortalılık kaydını tarafımıza sunması gerekmektedir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren altmış gün içerisinde bina sorumlusunun müracaatı durumunda mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre birinci takip kontrolü ücretsiz yapılır. Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren altmış gün sonrasında bina sorumlusunun müracaatı durumunda mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre birinci takip kontrolü ücretli yapılır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörün takip kontrolü neticesinde kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmediği ikinci takip kontrolünde tespit edilen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

 • Muayene mühendisi, bir tam gün içerisinde en fazla altı asansörün yıllık periyodik kontrolünü veya bir tam gün içerisinde en fazla on iki asansörün takip kontrolünü yapar.
 • Muayene mühendisi, yukarıda ki cümlede belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.

Muayene mühendisi, aynı mahallede olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla üç asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi, farklı mahallelerde olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla iki asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi birinci ve ikinci cümlelerde belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları dışında kalan tüm resmî Devlet okullarındaki asansörlerin tescil öncesi ilk periyodik kontrolleri hariç olmak üzere, yıllık periyodik ve takip kontrollerinden ücret talep edilemez.

Bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin AND kuruluşuna başvuru bulunması halinde en fazla on işgünü içerisinde takip kontrolü yapacak şekilde planlama yapar.

1 Temmuz 2023 tarihi itibaren gerçekleştirilecek periyodik kontrollerde kabin kapısı olmayan asansörlere kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilecektir.

Tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri tamamlanmayan asansörün takip kontrollerinden tescil öncesi ilk periyodik kontrolü kadar ücret alınır. (İlgili idarenin protokol fiyatlarını referans alınarak ücret tahsil edilmelidir.) Tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde Modül G (Birim Doğrulama) sertifikası alındıysa takip bir kontrolünden ücret alınmaz.

Tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri tamamlanan asansörün takip bir kontrolünden ücret alınamaz. Fakat takip iki ve sonrasında ki kontrollerinde ilgili idarenin protokol fiyatlarını referans alınarak ücret tahsil edilir.

Son kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol yüksüz ve düşük hızda yapılır. Bu bağlamda takip bir kontrolünden ücret alınamaz. Fakat takip iki ve sonrasında ki kontrollerinde ilgili idarenin protokol fiyatlarını referans alınarak ücret tahsil edilir.

Evet ücret tahsil edilir. Çünkü tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde öngörülen yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri tamamlanmadığı için uygunsuzluk yapılmıştır. Dolayısıyla Modül G sertifikasını takip kontrollerinde getirse dair tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti alınır. (İlgili idarenin protokol fiyatlarını referans alınarak ücret tahsil edilir.)

Asansörün tescil belgesi mevcut değilse ilgili asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü yapılması gerekmektedir. Asansörlerin muayene edilmesi için çalışır olması yeterlidir.

Tescil öncesi  periyodik kontrolün yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin bir suretini başvuru aşamasında ilgili AND kuruluşuna iletir:

 1. AB uygunluk beyanı
 2. Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi
 3. Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi
 4. Yük için kalibrasyon doğrulama raporu (Yük için kalibrasyon doğrulama raporu 1/07/2023 tarihinden itibaren istenmelidir ve doğruluğu kontrol edilmelidir.)
 5. Dekont

Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz.

Yönetici tanımı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34’te yapılmıştır. Maddeye göre: Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye Yönetici denir.

Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilmiş olunan Yönetici tanımı, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Bina sorumlusu olarak yapılmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin 4/f maddesine göre Bina Sorumlusu; Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi ifade eder.

keyboard_arrow_up